Εικονίδιο Facebook
photo
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΟΣ
Βιβλιογραφία σχετική με την πρακτική εφαρμογή του ψυχοδράματος στην διαχείριση διαφόρων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων (νευρώσεις, ψυχώσεις, οριακή προσωπικότητα, κατάθλιψη, κοινωνιο-ψυχοπαθολογικές καταστάσεις κ.λ.π.), στον τομέα της εκπαίδευσης και σε διάφορους πληθυσμούς, έρευνες και συζητήσεις.


Καβροχωριανού, Eλ. & Δήμου, Σ.  (2013): Ψυχόδραμα για παιδιά. Στο συλλογικό έργο: Μέλλου Ελ.(Επιμ.). Βοήθημα εκπαιδευτικού μικρών παιδιών. Θεωρία και πράξη. Τόμος 4ος, Αθήνα. Εκδόσεις Μέλλου Ελ. & On demand. [pdf]

Καβροχωριανού, Έλενα. (2014): Ψυχόδραμα: Μια φιλοσοφία ζωής & συσχέτισης για γονείς, εκπαιδευτικούς & παιδιά. Στο συλλογικό έργο: Κούτρας Σ. (Επιμ.). Η ψυχική υγεία των παιδιών στην κοινωνία της κρίσης. Εκδόσεις Ταξιδευτής. [pdf]

Blatner Adam. (2006):Creating your living: Applying Psychodramatic Methods In Everyday Life. American Creativity Association International Conference. [pdf]

Carter, D. P & McVea, C. (2014). A discussion on Science and Research in Psychodrama. Australian and Aotearoa New Zealand Psychodrama Association Journal, Vol 23, pp. 54-62

Cooke, K. (2014). Portrait of a Woman Diagnosed with Borderline Personality Disorder, incorporating a Morenian Perspective. Australian and Aotearoa New Zealand Psychodrama Association Journal, Vol 23, pp. 63-76
 
Farmer Chris. (2002): H ψυχοδραματική θεραπεία της κατάθλιψης. Στο βιβλίο: Ζωγράφου Λ. (Επιμελητής έκδοσης). Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική (σελ 307-324), Θεσσαλονίκη:University Studio Press. 

Fontaine Pierre. (2008): Psychodrama, Studies and Applications. Kellerman, Peter- Felix. (1992). Focus on Psychodrama: The herapeutic Aspects of Psychodrama. Jessica Kingsley Publishers, Ltd: London. 

Gagani I. (2001): Building a relationship with Alice- an autistic child. The Australia and New Zealand Psychodrama Association Journal [pdf]

Gagani I. & Grieve S. : Let's make a bridge: working in action with autistic children. [pdf]

Moreno, J. L (1939) Psychodramatic Shock Therapy a Sociometric Approach to the Problem of Mental Disorders. Sociometry, Vol 2, No 1, pp 1-30. American Sociological Association [pdf]

Moreno, J. L (1940) Psychodramatic Treatment of Psychoses. Sociometry, Vol 3., No. 2, pp. 115-132, Americal Sociological Association. [pdf]

Moreno J. L. (1944). Case of Paranoia Treated Through Psychodrama, Sociometry, Vol. 7, No. 3. (), pp. 312-327.[pdf] 

Verhofstadt-Devene. L. & Verhofstadt M. Psychodrama with the "Children's Psychodrama-Puppets Kit". A Phenomenological dialectic View. [pdf]

Weiner B. Hannah. Living experiences with death – a journeyman’s view through psychodrama. [pdf]