Εικονίδιο Facebook
photo
Σχέση διάφορων θεραπευτικών μοντέλων με το ψυχόδραμα
Βιβλιογραφία και άρθρα σχετικά με το ψυχόδραμα και άλλα θεραπευτικά μοντέλα. 

Λέτσιος, Κ. (2001): Γενικά περί των ψυχοθεραπευτικών μοντέλων. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 61-67). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Langley, Dorothy. (2002): Η σχέση ανάμεσα στο ψυχόδραμα και τη δραματοθεραπεία. Στο βιβλίο: Ζωγράφου Λ. (Επιμελητής έκδοσης). Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική (σελ 347-365), Θεσσαλονίκη:University Studio Press.

Moreno, J.L. (1945): Scientific Foundations of Group Psychotherapy in the book Sociometry, vol 8, No ¾, Group Psychotherapy: A symposium. pp.74-84 .[pdf] 

Moreno J. L. (1947) Sociometry and the Social Psychology of G. H. Mead Sociometry, Vol. 10, No. 4, pp. 350-353. [pdf] 

Symington, J.and N. (1996):The clinical thinking of Wilfred Bion.Routledge 

Tahar E. K & Kellermann P. F (1996): Psychodrama and Drama Therapy: A Comparison. The Arts in Psychotherapy, Vol 23, No. 1, pp. 27-36. [pdf]

Tauvon, Kate Bradshaw. (2002): Το ψυχόδραμα και η ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία. Στο βιβλίο: Ζωγράφου Λ. (Επιμελητής έκδοσης). Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική (σελ 365-389), Θεσσαλονίκη:University Studio Press. 

Williams, Antony. (1995):Visual and Active Supervision: roles, focus, technique. New York : Norton