Εικονίδιο Facebook
photo
Κοινωνιόδραμα
Βιβλιογραφία σχετική με το κοινωνιόδραμα ως ολιστικής ομαδικής μεθόδου για την κοινωνική και προσωπική εξερεύνηση. 

Moreno J. L. (Nov., 1943) The Concept of Sociodrama: A New Approach to the Problem of Inter-Cultural Relations. Sociometry, Vol. 6, No. 4.), pp. 434-449. [pdf] 

Sprague, Ken. (2002): Άδεια για αλληλεπίδραση. Το κοινωνιόδραμα:ποιος, πώς και γιατί; Στο βιβλίο: Ζωγράφου Λ. (Επιμελητής έκδοσης). Το ψυχόδραμα. Θεωρία και Πρακτική (σελ 325-
345), Θεσσαλονίκη:University Studio Press 

Stenberg, P and Garcia, A. (1989): Who’s in Your Shoes?. New York: Praeger. 

Wiener, Ron. (1997): Creative Training. Sociodrama and Team-building. London: Jessica Kingsley Publishers.