Εικονίδιο Facebook
photo
Θεωρία για τη δυναμική της ομάδας
Βιβλιογραφία σχετική με την έννοια της ομάδας ως δυναμικού και μεταβαλλόμενου συνόλου μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των μελών της. Διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με την ανάλυση της ομαδικής διαδικασίας, όπως του Bion, του Yalom, των Whitaker και Lieberman και άλλων. 

Λέτσιος, Κ. (2001): Δυναμική ανάλυση των ψυχοδραματικών συναντήσεων. Στο βιβλίο: Λέτσιος, Κ. To ψυχόδραμα. Η επιστήμη της ομάδας στην ψυχοθεραπευτική προοπτική (σελ 129-139). Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 

Bion W.R. Different perspectives on Group Work. The perspective of Bion W.R .[pdf]. 

Bion W.R. Different perspectives on Group Work. The perspective of Bion W.R (Μετάφραση στα Ελληνικά): Διαφορετικές προσεγγίσεις στην ομαδική δουλειά. Η οπτική του W.R. Bion. [pdf] 

Clayton G. Max. (1994) : Effective Group Leadershiph. Austrlalia: ICA PRESS. 

Lex Mulder. (2008) : Group dynamics of Psychodrama groups. In Fontaine Pierre. (2008): Psychodrama, Studies and Applications. 

Moreno, J.L ,M.D: Psychodrama and Group Psychotherapy, Beacolzl Hill Sanitarium, Beacon, N. Y .[pdf] 

Moreno J. L. A Note on Sociometry and Group Dynamics, Sociometry, Vol. 15, No. 3/4. (Aug. - Nov., 1952), pp. 364-366. [pdf]

Sandy Parker. Phenomenology and Role-Dynamics. In. Journal of Australia and New Zealand Psychodrama Association Inc. (2000). 

Whitaker,D,S. and Lieberman,M.A (1964) Psychotherapy Through Group Process. New York, Atherton Press.